HVB Ungdom

HVB Ungdom

Ett HVB i en lugn och trevlig småstad

aMHigo Ungdom är ett litet HVB som vänder sig till ungdomar med missbruksproblematik från 13 till och med 18 år. Ungdomarna kan utöver missbruk även ha en psykosocial problematik, ha kriminell bakgrund och ofta hamna i konflikter med människor i sin omgivning samt ha en hög skolfrånvaro på grund av bland annat konfliktsökande beteende och utåtagerande. Vi har möjlighet att ta emot fyra ungdomar. aMHigo Ungdom kan med fördel även nyttjas vid LVU och som utsluss från SiS.

Vi utgår från den enskilda ungdomens behov

  På aMHigo Ungdom arbetar vi utifrån en metodik och ett förhållningssätt som bygger på delaktighet, transparens och mätbarhet. Vi har valt att ha enbart fyra platser för att kunna uppnå en högre grad av individuell behandling samt kunna ge en ökad känsla av trygghet. Vi vill ge klienterna de bästa förutsättningarna genom att efterlikna en hemmamiljö med bra struktur i en trygg miljö. Vi utgår från den enskilda ungdomens behov där ungdomen, vårdnadshavare och uppdragsgivare är delaktiga i hela processen. Vid behov kan vi klargöra ungdomens behov ytterligare genom exempelvis ADDIS-ung eller ADAD.

  HVB Ungdom – DBT

   Vi erbjuder DBT-behandling med färdighetsträning. Målet med en DBT-behandling är att stödja klienten att skapa en meningsfull tillvaro och ge klienten hjälp att sluta med problembeteenden så som missbruk och självskadebeteende. Detta för att kunna börja leva livet med de glädjeämnen och sorger som det innebär att vara människa. För mer information: dbtsverige.se.

   HVB Ungdom

   Om HVB Ungdom

   Boden

   Hur vi jobbar

    Vi utgår från att en välfungerande struktur som innefattar dygnsrytm, kost- och motionsvanor starkt påverkar ungdomarnas förmåga att tillgodogöra sig behandlingen. Vi arbetar tillsammans med ungdomarna för att skapa en daglig struktur som upplevs som meningsfull. I den ingår sysselsättning i form av skola eller praktik och även fritidssysselsättningar. Vi har som mål att de ungdomar som genomfört behandling hos oss ska leva ett liv utan droger och alkoholmissbruk. Vår strävan är att uppnå en individuell livskvalitet där ungdomarna lärt sig viktiga sociala och praktiska färdigheter.

    Mer information om HVB Ungdom

    Vår arbetsprocess

    På aMHigo Ungdom arbetar vi med ungdomarnas missbruk utifrån behandlingsmetoder med evidens som exempelvis ACRA och DBT. Vårt förhållningssätt utgår från MI och lågaffektivt bemötande. Ungdomarna är delaktiga i hela processen. Beteenden som kan vara problemskapande för ungdomen identifieras och kartläggs. Därefter planeras och genomförs åtgärder tillsammans med ungdomen, vilka sedan utvärderas och följs upp tillsammans med ungdomen och i vissa fall vårdnadshavare.

    aMHigo har även hög kompetens inom:

    • Hedersproblematik
    • Självskadebeteende
    • PTSD (posttraumatiskt stressyndrom)
    • Neuropsykiatri
    • Kriminalitet
    • Våldsutsatthet, även gängvåld
    Ett tydligt mål och syfte

    Placerande socialtjänst är alltid delaktiga i arbetsprocessen genom uppdragsbeskrivningen där de angett mål och syfte med beviljad insats. Utifrån uppdragsbeskrivning upprättar vi tillsammans med ungdomarna en genomförandeplan som socialtjänst och vårdnadshavare går igenom. Socialtjänst och vårdnadshavare får varje månad en rapport i BBIC-format om behandlingens fortskridande och dess effekter.

    Vår verksamhet bygger på principer från FN:s barnkonvention samt Socialstyrelsens riktlinjer för insatser och dokumentation kring barn och unga i socialtjänsten. All dokumentation och alla insatser sker i enlighet med BBIC, Barns Behov I Centrum.

    Om boendet

    aMHigo Ungdom ligger i Bodens centrum. Boendets lokaler syftar till att eftersträva en hemlik miljö för att underlätta vid återgång till ungdomens ordinarie boende eller utsluss till eget boende. Varje ungdom har eget rum som är fullt möblerat med möjlighet att sätta en personlig prägel. I boendet finns ett gemensamt kök och vardagsrum. Det finns grundskola och gymnasium i boendets närområde samt även närhet till folkhögskola och spelutbildning.

    Boden är en lugn och trevlig småstad med ca 28 000 invånare beläget i Norrbotten med närhet till flygplats med täta avgångar till bland annat Stockholm-Arlanda. Boendet ligger nära buss- och tågförbindelser. Det är gångavstånd till prommenadstråk och naturområden likväl som service och butiker. I närheten har vi även en badplats och badhus. Det finns även ett stort utbud av vinteraktiviteter som snöskoter, skridskor, skidor, slalom med mera.

    Anna-Carin Ekholm

    070-557 25 08

    Föreståndare aMHigo HVB Ungdom

     

    Den enskilde i fokus

    Våra tjänster

    Vi på aMHigo har den enskilde och kvaliteten i utförandet i fokus. Vi är specialister inom socialt arbete och har som mål att skapa trygghet och omsorg för barn såväl som vuxna.

    Har du frågor kring våra tjänster?